Газарзүйн мэдээллийн систем

ГМС нь өргөн хүрээтэй газарзүйн зураглалын өгөгдлийг дүрсжүүлж, шинжилж, тайлбарлах боломж өгдөг. Гэхдээ хүний хэрэглээнд тохиромжгүй, нарийн төвөгтэй лавлах систем нь ГМС-ийн платформыг ойлгоход хүндрэлтэй, хэрэглэгчийн алдаа гарах магадлалтай болгодог. what3words нь ГМС-ийг өргөн хэрэглээнд ашиглах нөөц бололцоог нээх, хэн ч ашиглах боломжтой, байршил тогтоох энгийн бөгөөд түгээмэл хэлээр хангаж байна.

what3words-ийг бизнестээ хэрхэн ашиглахыг олж мэднэ үү

Түншүүд

Хэрэгсэл

The what3words locator allows ArcGIS platform users to display the 3 word address for any location or search for a 3 word address, either individually or via batch conversion to and from coordinates. It makes full use of the Esri Geoinformation Model and is accessible online or offline, anywhere in the world.

Esri ArcGIS боломжтой Web

ГМС

The what3words plugin for QGIS (the free and open source geographic information system) allows users to display the 3 word address for any location or search for a 3 word address, either individually or via batch conversion to and from coordinates.

QGIS боломжтой Web

ГМС

FME is the world’s leading spatial data transformation technology. It’s the “go-to” software for anyone working with multiple data formats. By using what3words, users will be able to encode and decode what3words addresses to and from latitude,longitude coordinates, without writing any code.

Safe Software (FME) боломжтой Web

ГМС

Сүүлийн үеийн мэдээ

what3words-ийг бизнестээ хэрхэн ашиглахыг олж мэднэ үү