ННА

Нисэгчгүй нисэх аппарат (ННА) хэрэглэдэг иргэд болон хээрийн ажилчдын хувьд what3words нь GPS солбицлуудтай харьцуулахад газардах цэг, хүргэлтийн цэг буюу замын цэгийг тогтоохдоо алдаа маш бага гаргадаг, илүү энгийн өгөгдөлтэй систем юм.

what3words-ийг бизнестээ хэрхэн ашиглахыг олж мэднэ үү

Түншүүд

Хэрэгсэл

UAVenture develops leading edge flight control software for the next generation of UAVs. They support a range of drone aircraft, used for mapping and land surveys, filming and surveillance, and drone delivery.

UAVenture боломжтой Web

ННА

Hylio build both delivery drones and the software to guide them to their destination. With what3words integration, delivery companies can now offer their customers delivery to a simple 3 word address.

Hylio боломжтой Web

ННА

Сүүлийн үеийн мэдээ

what3words-н шинэчлэлтийг авахын тулд бүртгүүлнэ үү